Deklaracja dostępności serwisu SAM NA SCENIE

Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.samnascenie.art.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.samnascenie.art.pl

Data publikacji serwisu: 2015-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2015-05-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • W niektórych sekcjach strony internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcją
 • Zdjęcia w galerii nie posiadają opisu
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany
 • Na stronach Słupskiego Ośrodka Kultury znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiszy kursorów, Tab i Enter

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. W całym serwisie można zmienić kolor tła, kontrast i wielkość czcionki za pomocą narzędzi dostępnych w nagłówku strony

Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok\

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Przygoda,.
 • E-mail: k.przygoda@sok.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 63 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.